HAREKETS?Z M?S?N?Z?
Her ge?en g?n, v?cut hareketleri yapmay? al??kanl?k haline getiren ki?ilerin say?s? art?yor. Peki, niye siz bunlardan biri olmayas?n?z? Bu hareketleri yapanlar, bunun insana sa?l?kl?, din? bir v?cut kazand?rd???n? bilirler. Daha az yemek yiyerek, daha fazla enerji sahibi olmak ho?lar?na gider. Gece, rahat ve deliksiz bir uyku ne g?zeldir. Hem g?r?n??lerindeki, hem de d???n??lerindeki geli?meden memnundurlar.

KEND?N?Z? CANSIZ MI H?SSED?YORSUNUZ?
Sa?l?kl? enerji daha fazla enerji do?urdu?u i?in, ya?ant?lar? da hareketlenir. ??iniz  kaslar?n?zla kol ve bacaklar?n?z? yeterince oynatma olana?? vermiyorsa, kendinizi hi? de iyi hissetmezsiniz... Belki ?imdi bunu fark?nda de?ilsiniz ama zamanla olumsuz etkisini duyacaks?n?z. V?cut hareketleri yapmazsan?z sonu?ta kalbiniz, sindirim sisteminiz ve soluk al?? bi?iminiz etkilenecek, enerji kaybetti?iniz gibi, v?cudunuzdaki ya? oran? da artacakt?r.