Ad?n?z :

     
Soyad?n?z :
     
Emailiniz :
     
Sorunuz :

 

   


SIK SORULAN SORULAR

- Sporcu diyeti nas?l olmal?d?r?
-
Sa?l?kl? beslenme, g?nl?k yeterli enerji al?m?, bu enerjinin besin ?gelerine da??l?m?ndaki denge ve ya?am i?in elzem olan vitamin ve minerallerin, s?v?n?n uygun miktarlarda al?nmas? anlam?n? ta??r. Bu besin ?geleri ?unlard?r;

Karbonhidrat, Protein, Ya?, Vitamin ve Mineraller 

Bu besin ?gelerinin dengeli bir bi?imde al?nabilmesi i?in a?a??daki d?rt temel gruptan yararlan?lmal?d?r;

1- S?t Grubu (s?t, peynir, yo?urt)
2- Et Grubu (et, tavuk, bal?k, baklagiller)
3- Sebze ve Meyva grubu
4- Tah?l Grubu (ekmek, makarna, prin?)

- Spor yap?yorum, beslenmemde kardbonhidrat?n ?nemi nedir?
-
Karbonhidratlar bir saat veya daha uzun s?re egzersiz yapan ki?iler i?in en ?nemli besin ?gelerinden birisidir. Egzersiz yapan kaslar taraf?ndan karbonhidratlar?n enerji olarak kullan?m? ya?lara g?re ?? misli daha h?zl?d?r. Bununla beraber ya? depolar?n?n aksine v?cutta kas ve karaci?erde glikojen olarak depo edilen karbonhidrat depolar? olduk?a s?n?rl?d?r. Bu depolar bo?al?nca ki?inin egzersiz yapma kapasitesi de d??er ve ard?ndan yorgunluk ba?lar. Dolay?s? ile spor yapan insanlar?n beslenmelerinde karbonhidratlar?n ?nemi b?y?kt?r.

- Egzersiz sonras?nda kendimi neden yorgun hissediyorum?
- V?cuttaki glikojen depolar?n? bo?almas?yla yorgunluk ba?lar. Bu depolardaki bo?alma y?ksek ?iddette tekrar say?s? fazla sprint veya halter ?al??malar?nda yada dayan?kl?l?k antremanlar? ile tak?m sporlar?nda farkl? s?relerde kendisini g?sterir. Glikojen depolar?n? bo?alma h?z? ki?inin egzersiz yapma s?resi ve ?iddeti ile yak?ndan ili?kilidir.

- Egzersiz sonras? h?zl? toparlanma i?in neler tavsiye diyorsunuz?
- H?zl? toparlanman?n sa?lanabilmesi i?in egzersiz veya yar??ma sonras? ilk 1 saat i?erisinde v?cut a??rl???n?n kilogram? ba??na 1 gram karbonhidrat?n al?nmas? gereklidir. ?rne?in 60 kg. v?cut a??rl???na sahip birisi i?in 60 gr. / saat karbonhidrat al?nmas? gerekir.

Karbonhidratlar besinlerin i?erisinde ni?asta (kompleks karbonhidrat) ve ?eker (basit karbonhidratlar) olarak bulunur. Her iki karbonhidrat cinside glikojen depolar?n?n tekrar yerine konmas?nda etkilidir.

Dengeli bir beslenme i?in karbonhidratlardan zengin besinleri t?ketmek gerekir. Ptarikte g?nl?k beslenmede pilav, makarna, patates, baklagiller, yo?urt, sebze ve meyvaya yer vermek karbonhidratla birlikte vitamin-mineral, protein ve posa al?m?n? da sa?lar.

Bu arada meyva suyu, s?t ve sporcu i?eceklerinin t?ketimi ile hem s?v? hemde karbonhidrat al?m? sa?lanm?? olur.

Yeterli karbonhidrat t?ketiminden emin olman?n en iyi yolu, g?n boyunca beslenmede az fakat s?kl?kla karbonhidratlardan zengin besinlere yer vermektir.

- S?v?n?n ?nemi Nedir?
- Egzersiz yapan ki?ilerde metabolizman?n artmas? sonucu olu?an ?s? terleme ile v?cuttan uzakla?t?r?l?r. Terin yap?s?n?n %98'i s?v? geri kalan? ise sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolitler olu?turur. Terleme ise, iklim ko?ullar?, ki?inin antrenman d?zeyi ve dehidratasyon durumuna g?re farkl?l?klar g?sterir.

V?cuttan terleme ile s?v? kayb? ?iddeti y?ksek egzersizler s?ras?nda so?uk iklim ko?ullar?nda dahi saatte 1-2 litreye kadar ula??r. S?v? kayb?n?n daha az olabilece?i d???n?len y?zmede dahi, bir saatlik yo?un bir ?al??ma ile ortalama 2 litrelik s?v? kayb? s?z konusudur.

Kan?n &90'? su oldu?u i?in egzersiz s?ras?nda s?v? kayb?yla besin ?gelerinin ta??nmas?n?n yava?lamas? ?al??ma verimini olumsuz olarak etkiler. V?cut a??rl??n?n %2'si kadar s?v? kayb? oldu?unda ?al??ma verimi %20 oran?nda d??er. Bu oran v?cut s?v? kayb? %4 oldu?unda, %40'a kadar y?kselir. Dehidratasyonun artt??? durumlarda kramplar, kalp at?m say?s?nda artma, hareketlerde d?zensizlik g?r?ld??? gibi daha ciddi s?v? kay?plar? ya?am?n sona ermesi ile sonu?lan?r.